Het project ‘Dyslexie in transitie’ heeft als doel om dyslexiezorg preventiever, kwalitatiever, integraler en kostenbesparender te maken. Dat is alleen mogelijk met een intensieve samenwerking tussen onderwijs, zorg, ouders en gemeente, zowel op micro- als op meso-macroniveau.

Het project richt zich daarom op de ontwikkeling van een innovatieve en best passende aanpak van zowel de dyslexiebegeleiding door de school, als de dyslexiebehandeling door de zorg en de ondersteuning door de ouders. De gemeente monitort en faciliteert en daarmee is de gehele keten betrokken. Daarnaast komt de nieuwe benadering ten goede aan de efficiëntie en kan ze dus bijdragen aan kostenbeheersing.

Door wederzijdse kennisontwikkeling en kennisdeling tussen professionals in zowel zorg als onderwijs, vindt er op een natuurlijke wijze deskundigheidsbevordering plaats. Door ook de ouders en het kind erbij te betrekken, wordt – in de dagelijkse praktijk op de werkvloer – in het best mogelijke arrangement voorzien. Daaraan ontleent het project zijn maatschappelijke relevantie.