Binnen de wet Passend Onderwijs zijn verschillende zorgniveaus beschreven. Zorgniveau 3, dat volgt op zorgniveau 1 en 2, betreft 10% van de zwakste leerlingen. De zorg op niveau 3 bestaat uit specifieke interventies, uitgevoerd door een geschoolde specialist binnen de school, met individuele leerlingen of in kleine groepjes gedurende een half jaar. Veel scholen hebben echter moeite om zorgniveau 3 te bieden. Met de preventieve trajecten van Dyslexie in Transitie lukt het wél:

  • Traject 1: preventief behandelen op school
  • Traject 2: consultatie
  • Traject 3: proefbehandeling in de zorg

 

Preventief behandelen op school

Een school kan een preventief dyslexietraject aanvragen wanneer een leerling in groep 3 of 4 gedurende twee periodes tot de laagste 10% lezers/spellers behoort. Het kind heeft daarmee een grote kans om een doorverwijzing te krijgen naar de zorg, dus naar een betaalde dyslexiebehandeling. Leerkracht(en), behandelaar en ouders voeren gezamenlijk passende interventies uit. Zij doen dit volgens een geïntegreerd handelingsplan gedurende 2 x 8 weken 1 uur per week, met tussen- en eindevaluaties met alle betrokkenen. De behandelaar bevindt zich op de werkvloer en voert de interventies uit in de klas. Met ouders en met oudere leerlingen (tutoren) wordt het programma Bouw! of Letterprins ingezet.
De casemanager, een bovenschoolse onderwijsspecialist, monitort het gehele traject: van beginsituatie (intake), doelen en geïntegreerd behandelplan, tot handelingsintegriteit, (tussen)evaluatie, conclusie én het samenwerkingsproces. Ook is de casemanager betrokken bij schoolontwikkeling.
Binnen het preventieve traject zijn vele praktische varianten mogelijk. Een ‘blended’ scholing via Eduseries, voor leerkrachten, ib’ers en leesspecialisten, maakt deel uit van dit traject.

 

Consultatietraject

Een school kan een consultatietraject aanvragen als ze vragen heeft op het gebied van lezen, spellen en/of dyslexie. Het gaat hier vooral om vragen op klasniveau (alle leerjaren) of schoolniveau. Een enkele keer kan het een vraag over een leerling zijn, als dit binnen de klas of school breder opgepakt kan worden.

 

Proefbehandeling in de zorg

Een proefbehandeling in de zorg is mogelijk als een kind al verwezen is naar de dyslexiezorg, maar er twijfel ontstaat over de hardnekkigheid of de behandelbaarheid van de dyslexie. De proefbehandeling duurt tien weken. Behandelaar, ouders en school werken hierbij nauw samen, en de casemanager monitort het proces. De proefbehandeling levert veel diagnostische en behandeldata op en eindigt met het verder afronden van de diagnosefase, waarna eventueel een behandeltraject volgt. Zo blijft verdere onterechte doorverwijzing uit.