Vergelijken we de ‘traditionele’ aanpak (de zogenoemde ‘bypass-constructie’) met de innovatieve trajecten, waarbij de zorg gedurende een half jaar preventief samenwerkt met het onderwijs en ouders, dan is er een aantal voordelen/ verbeteringen te noemen:

  • Binnen het innovatieve traject kun je betrouwbaarder vaststellen of naast de ernst ook voldaan wordt aan hardnekkigheid, omdat het kind al een half jaar voorafgaand aan de uiteindelijke diagnose wordt gevolgd. Hierdoor komen geen vals-positieven meer voor, hetgeen kostenbesparend is;
  • In geval van comorbiditeit is in het traditionele model nauwelijks goed aan te geven of de comorbide stoornis onder controle is. Als de behandelaar al een half jaar betrokken is, kan de GZ-psycholoog dit betrouwbaarder vaststellen;
  • Standaarddiagnostiek (met IQ-onderzoek) is niet meer nodig, omdat in het innovatieve traject meer bekend is over het kind door RTI-resultaten. Op basis van deze resultaten worden hypothesen opgesteld die getoetst dienen te worden om dyslexie al dan niet te kunnen vaststellen. Nog belangrijker: om handelingsgerichte adviezen te kunnen geven. Dit is efficiënter, effectiever én biedt maatwerk;
  • Indien de behandelaar eerder betrokken is, hoeft het kind niet drie periodes van een half jaar te wachten (dus 1,5 jaar) voordat er passende interventies worden ingezet. Hiermee worden een aantal doorverwijzingen naar de zorg voorkomen, wat kosten bespaart en vooral veel beter voor het kind is
  • Wat betreft gegevensuitwisseling mag in het traditionele traject het behandelinstituut de onderzoeksgegevens niet aan de school geven. Dat is begrijpelijk vanuit privacyoverwegingen. In het innovatieve traject gaat dit meer geleidelijk: de betrokkenen trekken al een half jaar met elkaar op en het delen van gegevens vindt op natuurlijke wijze plaats;
  • Een integrale benadering van de behandeling is bij deze zorgaanbieder ook nu al ingebouwd. Dit is in een innovatief project verder te intensiveren. Ook is het dan mogelijk om de behandelingen flexibeler in te kleden, functionele pauzes in te lassen en meer aan nazorg te doen.

> Bekijk alle resultaten in het jaarverslag 2017-2018

 

Voordelen Preventief behandelen op school

Het preventieve behandeltraject biedt de mogelijkheid tot beter afgestemde interventies en (meer) intensieve samenwerking tussen onderwijs en zorg. In de school vindt de samenwerking met name plaats op zorgniveau 3 maar ook zorgniveau 1 en 2 wordt versterkt, doordat de behandeling veelal in de groep plaatsvindt en daarbij een gerichte samenwerking tussen behandelaar en de leerkracht nodig is.
Na het halve jaar preventieve behandeling kan de school zelfstandig verder, in samenwerking met de ouders. In een aantal gevallen is een follow-uptraject aangewezen. Omdat de behandelaar vrijwel altijd ook weer voor andere kinderen op de school komt, vindt er een natuurlijke manier van ‘vinger aan de pols houden’ of consultatie plaats.
Onderzoek naar de resultaten laat zien dat zeker 50% van de kinderen die een zekere kans hadden om in de zorg terecht te komen, daar door de preventieve aanpak niet zijn beland. Dat is niet alleen goed voor kinderen, hun ouders en professionals is, het levert het ook een aanzienlijke besparing op. Bovendien laat de vroegsignalering van Kindante zien, dat het percentage leerlingen met een dyslexieverklaring is gedaald: van 3,3% (2015-2016), 2,9% (2016-2017) naar 2,7% (2017-2018).
Daarnaast biedt dit traject de zorg een datagestuurde kijk op de ernst én hardnekkigheid, waardoor vals-positieven vermeden worden. Dit betekent een besparing van kosten bij zowel de intake, als diagnostiek en behandeling.

 

Voordelen Consultatietraject

Het consultatietraject heeft onder meer leerlingen uit hogere groepen uit de zorg gehouden en leerlingen uit groep 2 voorbereid op het lezen en spellen in groep 3. Dit traject is te zien als een ‘light-vorm’ (in vergelijking met traject 1) om tot betrouwbare keuzes te komen. Dit traject is daarmee een goed ‘vangnet’ tegen relatief lage kosten.

Het consultatietraject helpt de school relatief snel verder. Dit traject zoomt in op de handelingsverlegenheid (zorgniveau 1 t/m 3), waardoor helder wordt wat risicokinderen nodig hebben en waar de school/leerkracht nog aan kan werken. Neveneffect van het consultatietraject is dat de school de eigen kwaliteit onder de loep neemt en mogelijk ook acties onderneemt op beleidsniveau.

 

Voordelen Proefbehandeling in de zorg

Dit traject grijpt in feite achteraf in op de (mogelijke) handelingsverlegenheid in het onderwijs (zorgniveau 3) of comorbiditeit. Het biedt de zorg betrouwbaardere diagnosemogelijkheden. Samenwerking met de ouders en het onderwijs maakt deel uit van deze aanpak, wat de proefbehandeling verrijkt. Voor de gemeente heeft dit traject als voordeel dat het kostenbesparend kan werken, omdat het vals-positieven voorkomt.

 

>> Bekijk alle resultaten in het jaarverslag 2017-2018